تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای یاران دریان

فروشگاه زنجیره ای یاران دریان

فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان از فروشگاه های با متراژ متوسط هستند که با هدف تامین مواد غذایی مردم یک منطقه در نقاط مختلف راه اندازی می‌شوند، در زیر عکس هایی از شعبه الهیه که با یخچال فروشگاهی و تجهیزات فروشگاهی شرکت تجهیز فرایند راه اندازی شده اند را مشاهده می‌کنیم. در این شعبه از یخچال ویترینی، یخچال ایستاده و فریزر خوابیده استفاده شده است.

قفسه و یخچال فروشگاهی ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی بین ماری ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی ، یاران دریان الهیه

یخچال پرده هوا و یخچال ایستاده ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی ، یاران دریان الهیه

قفسه و یخچال فروشگاهی ، یاران دریان الهیه

فریزر پرده هوا خوابیده ، یاران دریان الهیه

یخچال پرده هوا و یخچال ایستاده ، یاران دریان الهیه