تجهیز فرایند|محصولات

محصولات

AZURIT


یخچال و فریزر ایستاده ترکیبی

TURMALINE


فریزر ایستاده و خوابیده (موتور مرکزی)

CRYSTAL


یخچال ایستاده پرده هوا(موتور مرکزی)

AMATIS-NT


یخچال ایستاده درب دار (موتور مرکزی)

AMATIS-LT


فریزر ایستاده درب دار (موتور مرکزی)

PLATIN


یخچال و فریزر خوابیده (موتور مرکزی)

CITRIN


یخچال ویترینی پرده هوا (موتور مرکزی)

CITRIN-TOWER


یخچال ویترینی شیرینی (موتورمرکزی و یا موتور سرخود)

SEDEF


یخچال ایستاده پرده هوا (موتور سرخود)


CITRIN-CARCASS


یخچال ویترینی لاشه (موتور مرکزی و یا موتور سرخود)

OPAL


یخچال نیمه ایستاده پرده هوا (موتور مرکزی و یا موتور سرخود)

AZURIT-LT


فریزر ایستاده درب دار (موتور سرخود)

CITRIN -BM\HP


کابین گرم ویترینی بین ماری و هات پلیت


AZURIT-NT


یخچال ایستاده درب دار (موتور سرخود)

LARIMAR


یخچال ایستاده درب دار لاشه (موتور سرخود)


GOLD-PL


یخچال و فریزر خوابیده (موتور سرخود)

CITRIN-FISH


یخچال ویترینی ماهی (موتور سرخود)