تجهیز فرایند|محصولات|یخچال و فریزر موتور سرخود
AZURIT-LT


فریزر ایستاده درب دار (موتور سرخود)

CITRIN-FISH


یخچال ویترینی ماهی (موتور سرخود)
LARIMAR


یخچال ایستاده درب دار لاشه (موتور سرخود)


AZURIT-NT


یخچال ایستاده درب دار (موتور سرخود)

SEDEF


یخچال ایستاده پرده هوا (موتور سرخود)


GOLD-PL


یخچال و فریزر خوابیده (موتور سرخود)