تجهیز فرایند|محصولات|یخچال نیمه ایستاده
OPAL


یخچال نیمه ایستاده پرده هوا (موتور مرکزی و یا موتور سرخود)