تجهیز فرایند|محصولات|یخچال ویترینی
CITRIN -BM\HP


کابین گرم ویترینی بین ماری و هات پلیت


CITRIN-CARCASS


یخچال ویترینی لاشه (موتور مرکزی و یا موتور سرخود)

CITRIN-TOWER


یخچال ویترینی شیرینی (موتورمرکزی و یا موتور سرخود)

CITRIN


یخچال ویترینی پرده هوا (موتور مرکزی)