تجهیز فرایند|محصولات|یخچال و فریزر ایستاده
AZURIT


یخچال و فریزر ایستاده ترکیبی

TURMALINE


فریزر ایستاده و خوابیده (موتور مرکزی)

AMATIS-LT


فریزر ایستاده درب دار (موتور مرکزی)

CRYSTAL


یخچال ایستاده پرده هوا(موتور مرکزی)

AMATIS-NT


یخچال ایستاده درب دار (موتور مرکزی)